Philips SCU 5030NB Network Card User Manual


 
Indledning Dansk
Denne universale vekselstrømsadapter er beregnet til at forsyne lavspændingsapparater
med strøm,f.eks.ventilatorer,walkmen,mobiltelefoner mv.Apparater med en
driftsspænding på 3,0,4,5,6,7,5,9 eller 12 V DC kan tilsluttes og bruges.Adapterens
udgangsspænding kan justeres i 6 trin fra 3,0 op til 12 V DC.Strømforbruget af et tilsluttet
apparat må ikke overskride 300 mA (for SCU 3030/5030NB),500 mA (for SCU 3050NB),
700 mA (for SCU 5070NB),800mA (for SCU 3080NB) eller 1200 mA (for SCU 5120NB).
Vigtige sikkerhedsregler
• Adapteren er kun godkendt for tilslutning til 230 VAC,50 Hz.
• Læs og overhold alle advarsler på produktet og i denne vejledning.
• Adapteren er kun beregnet til indendørs brug.Anvend den aldrig på (meget) fugtige
steder,i nærheden af vand eller i regnvejr.Adapteren må ikke udsættes for ekstrem
kulde,varme eller lys (f.eks.direkte sol).
• For at undgå at få et elektrisk stød må adapteren ikke åbnes eller beskadiges.
• Anvend aldrig en forlængerledning eller tilbehør,da dette kan medføre risiko for brand,
elektrisk stød og personskader.
• Brug ikke adapteren,hvis den har været udsat for stød eller beskadigelse.
• Tag adapterens stik ud af stikkontakten før rengøring eller når den ikke er i brug.
• SCU 3030/3050/3080NB kan medføre støj i nogle audioapparater på grund af
rippelspænding.
Betjeningsvejledning
1
Sørg for,at det apparat,du ønsker at tilslutte,er afbrudt og at adapteren ikke er tilsluttet
lysnetforsyningen.
2 Kontrollér den maksimale indgangsspænding (V DC) på det apparat,som skal tilsluttes.
Se brugervejledningen,der følger med apparatet,
3 Indstil adapterens udgangsspændingsvælger (fig.1,2) på den tilsvarende udgangsspænding
(V DC).
4 Kontrollér,at apparatet ikke bruger mere strøm (mA) end adapterens maksimale
udgangsstrøm (mA).Se ‘Indledning’.
5 Se efter,hvilket stik der skal bruges til apparatet.Væld stikket med den tilsvarende
diameter (fig.2) fra det medfølgende sæt lavspændingsstik (fig.1,5).
6 Kontrollér apparatets polaritet.Polaritetdiagrammet (
++<<--
eller
++>>--
) findes i
nærheden af apparatets strømforsyningsstik.Ellers se brugervejledningen,der følger
med apparatet.
7 Tilslut stikket til adapterens tilslutningskabel (fig.1,4) som vist i fig.3.
• Vælg ‘Center positiv’ (standardindstilling),når
--
polen er yderst (
>>--
) - fig.3a.
• Vælg ‘Center negativ’,når
++
polen er yderst (
++<<
) - fig.3b.
8 Sæt tilslutningsstikket ind i apparatets strømforsyningsstik (fig.4),fjern
beskyttelseshætten (fig.1,3) og tilslut adapteren til en normal stikkontakt (fig.4).
> POWERONLED (STRØM) (fig.1,1)lyser rødt.
9 Tænd for det tilsluttede apparat.
Tekniske specifikationer
Driftsspænding:..............................................................................................
230 VAC
Driftstemperatur: ...............................................................................- 5°C – + 40°C
Strømfrekvens:..................................................................................................50 Hz
Udgangsspændinger: ....................................... min.3V DC til maks.12V DC (i 6 trin)
Udgangsstrøm:................................................. maks.300 mA for SCU 3030/5030NB,
maks.500 mA for SCU 3050NB,maks.700 mA for SC U5070NB,
maks.800 mA for SCU 3080NB,maks.1200 mA for SCU 5120NB
Vedligeholdelse
• Adapteren må kun anvendes og opbevares ved normale temperaturer.
• Adapteren skal behandles forsigtigt;pas på ikke at tabe den.Hold adapteren væk fra
støv og snavs,der kan medføre for tidligt slid af dele eller have negativ indflydelse på
normal brug.
• Tør med jævne mellemrum adapteren af med en fugtig klud uden skrappe kemikalier,
rengøringsmidler eller stærke rensemidler.
Besøg vores websted på:www.philips.com
Inledning Svenska
Denna universalnätadapter är avsedd att strömmata apparater med extra låg spänning
t.ex.fläktar,walkmen,mobiltelefoner etc.Apparater med spänning på 3,0,4,5,6,7,5,9 eller
12V likström kan anslutas och användas.Adapterns utspänning kan justeras i sex steg från
3,0 till 12 V likström.Den anslutna apparatens strömförbrukning får inte överstiga
300 mA (för SCU 3030/5030NB),500 mA (för SCU 3050NB),700 mA (för SCU 5070NB),
800mA (för SCU 3080NB) respektive 1200 mA (för SCU 5120NB).
Viktiga säkerhetsanvisningar
• Adaptern är bara godkänd för anslutning till 230 V växelström,50 Hz.
• Läs och följ alla varningarna på produkten och i användarhandboken.
• Adaptern är bara avsedd att användas inomhus.Använd den inte på (mycket) fuktiga
ställen,nära vatten eller i regn.Utsätt inte adaptern för stark kyla eller värme eller
starkt ljus (t.ex.direkt solljus).
• Öppna inte adaptern och skada den inte.Då kan du få elektrisk stöt.
• Använd aldrig förlängningssladd eller någon anslutning.
Då finns det riks för eldsvåda,elektrisk stöt eller personskada.
• Använd inte adaptern om den har utsatts för stöt eller skada.
• Dra ut adaptern ur uttaget innan du gör ren den eller när du inte ska använda den
längre,Annars kan du få elektrisk stöt.
• SCU 3030/3050/3080NB kan ge upphov till brum i vissa ljudenheter på grund av
brumspänning.
Bruksanvisning
1
Se till att enheten du vill ansluta är avstängd och adaptern inte är ansluten till nätet.
2 Kontrollera vilken max inspänning (V DC) som enheten har som du vill ansluta.
Det hittar du i bruksanvisningen som följde med enheten.
3 Ställ spänningsväljaren för utspänningen på adapter (fig 1,2) på motsvarande utspänning
(V DC).
4 Se till att enheten inte drar med ström (mA) än adapterns max utström.Se ‘Inledning’.
5 Kontrollera vilken kontakt som enheten använder.Välj kontakten med motsvarande
diameter (fig.2) bland de medföljande lågspänningskontakterna (fig 1,5).
6 Kontrollera att du har rätt polaritet för enheten.Du hittar polaritetsdiagrammet
(
++<<--
eller
++>>--
) nära strömingången på enheten.Annars kan du titta i
bruksanvisningen som följde med enheten.
7 Anslut kontakten till adapterns anslutningskabel (fig 1,4) som anges i fig.3.
• Välj ‘Center positive’ (standardinställningen) om
--
polen är på utsidan (
>>--
) - fig.3a.
• Välj ‘Center negative’ om
++
polen är på utsidan (
++<<
) - fig.3b.
8 Sätt i kontakten i enhetens strömkontakt (fig.4),avlägsna skyddsproppen (fig 1,3) och
sätt i adaptern i ett vägguttag (fig.4).
> Lampan POWERON(fig 1,1)lyser rött.
9 Koppla på den anslutna apparaten.
Tekniska specifikationer
Driftspänning:.................................................................................................
230 V vs
Temperatur under användning:.........................................................- 5°C – + 40°C
Frekvens:............................................................................................................50 Hz
Utspänningar: ..................................................... min.3V DC till max.12 V ls (i 6 steg)
Utström:............................................................. max.300 mA för SCU 3030/5030NB,
max.500 mA för SCU 3050NB,max.700 mA för SC U5070NB,
max.800 mA för SCU 3080NB,max.1200 mA för SCU 5120NB
Underhåll
• Använd och förvara adaptern endast vid normal temperatur.
• Hantera adaptern varsamt;tappa den inte.Håll adaptern borta från damm och smuts.
Sådant sliter på delarna och stör funktionen.
• Torka adaptern då och då med en fuktig duk utan starka kemikalier,lösningsmedel eller
rengöringsmedel.
Besök vår hemsida på:www.philips.com
Johdanto Suomi
Tämän yleisvaihtovirta-adapterin tarkoituksena on tarjota tehoa erittäin matalajännitteisiin
laitteisiin,kuten tuulettimet,walkman-laitteet,matkapuhelimet jne.Siihen voidaan liittää
3.0,4.5,6,7.5,9 tai 12V DC tason käyttöjännite.Adapterin käyttöjännite voidaan säätää
kuudessa vaiheessa tasolta 3.0 tasolle 12V DC.Liitetyn laitteen tehon kulutus ei saa ylittää
tasoa 300 mA (SCU 3030/5030NB),500 mA (SCU 3050NB),700 mA (SCU 5070NB),
800mA (SCU 3080NB) tai 1200 mA (SCU 5120NB).
Tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita
• Adapteri on hyväksytty liitettäväksi vain jännitetasolle 230 VAC,50 Hz.
• Lue kaikki tuotteella ja tässä käyttöoppaassa olevat varoitukset ja noudata niitä.
• Adapteri on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.Älä käytä koskaan (erittäin)
kosteissa paikoissa lähellä vettä tai sateessa.Älä altista adapteria äärimmäiselle
kylmyydelle,kuumuudelle tai valolle (esim.suoraan auringonpaisteeseen).
• Sähköiskun estämiseksi älä avaa tai vahingoita adapteria.
• Älä käytä koskaan jatkojohtoa tai muita liittimiä,muuten seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai henkilövaurio.
• Älä käytä adapteria,jos siihen on kohdistunut isku tai se on vaurioitunut.
• Sähköiskun välttämiseksi irrota adapteri sähkörasiasta ennen sen puhdistamista tai kun
sitä ei käytetä.
• SCU 3030/3050/3080NB voi aiheuttaa huminaa tietyissä äänilaitteissa johtuen
aaltoisuusjännitteestä.
Käyttöohjeet
1
Varmista,että laite,jonka haluat liittää,on kytketty irti ja että adapteria ei ole liitetty
sähkövirtaan.
2 Tarkista sen laitteen maksimisyöttöjännite (V DC),jonka haluat liittää.Katso neuvoja
laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
3 Aseta adapterin lähtöjännitteen valintakytkin (kuva 1,2) vastaavaan lähtöjännitteeseen
(V DC).
4 Varmista,että laite ei kuluta enemmän virtaa (mA) kuin mikä on adapterin
maksimilähtöjännite.Ks.‘Johdanto’.
5 Tarkista,mikä pistotulppa tarvitaan laitettasi varten.Valitse vastaavan läpimitan omaava
pistotulppa (kuva 2) mukana toimitettujen matalajännitteisten pistotulppien joukosta
(kuva 1,5).
6 Tarkista tarvittava napaisuus laitetta varten.Napaisuuskaavio (
++<<--
tai
++>>--
)
löytyy laitteen virrantoimitusjakin.Tarkista tiedot vaihtoehtoisesti laitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
7 Liitä pistotulppa adapterin liitäntäjohtoon (kuva 1,4) kuten on osoitettu kohdassa kuva 3.
• Valitse ‘Center positive’ (keskipositiivinen oletusasetus) navan ollessa
--
ulkopuolella
(
>>--
) - kuva 3a.
• Valitse ‘Center negative’ navan ollessa
++
ulkopuolella (
++<<
) - kuva 3b.
8 Työnnä liitäntätulppa laitteen virransyöttöjakkiin (kuva 4),poista suojus (kuva 1,3) ja liitä
adapteri sähkörasiaan (kuva 1.4).
> POWERON (virta päällä)merkkivalo (kuva 1,1) syttyy palamaan punaisena.
9 Kytke liitetty laite päälle.
Teknisiä tietoja
Käyttöjännite:................................................................................................
230 VAC
Käyttölämpötila: .................................................................................- 5°C – + 40°C
Tehon taajuus:....................................................................................................50 Hz
Lähtöjännitteet:................................. minimi 3V DC ja maksimi 12V DC (6 vaiheessa)
Lähtöjännite:...................................................... maksimi 300 mA,SCU 3030/5030NB,
maksimi 500 mA,SCU 3050NB,maksimi 700 mA,SCU 5070NB,
maksimi 800 mA,SCU 3080NB,maksimi 1200 mA,SCU 5120NB
Huolto
• Käytä adapteria ja säilytä se vain normaaleissa lämpötiloissa.
• Käsittele adapteria varoen;älä pudota sitä.Pidä adapteri puhtaana pölystä ja liasta,sillä
ne voivat vaikuttaa osien kestoon tai sen normaali toiminta voi vaurioitua.
• Pyyhi adapteri ajoittain kostealla rievulla käyttämättä naarmuttavia kemikaaleja,
puhdistusliuottimia tai vahvoja puhdistusaineita.
Vieraile web-sivustollamme:www.philips.com
Wstęp Polski
Niniejszy uniwersalny zasilacz sieciowy jest przeznaczony do dostarczania mocy dla
urządzeń niskowoltowych, takich jak wentylator, walkman, telefon komórkowy, itp.
Można do niego podłączać urządzenia o nominalnym napięciu zasilania 3,0; 4,5; 6; 7,5; 9
lub 12V DC. Napięcie wyjściowe zasilacza jest regulowane skokowo, przełącznikiem
6-pozycjowym, w zakresie od 3,0 do 12V DC. Pobór prądu przez podłączane urządzenia
nie może przekraczać 300 mA (dla SCU 3030/5030NB), 500 mA (dla SCU 3050NB),
700 mA (dla SCU 5070NB), 800mA (dla SCU 3080NB) lub 1200 mA (dla SCU 5120NB).
Ważne wskazania dotyczące bezpieczeństwa
• Zasilacz jest atestowany wyłącznie na zasilanie ze źródła o napięciu 230 V, 50 Hz.
• Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji oraz podane na
samym produkcie, i ściśle się do nich stosować.
• Zasilacz jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno go używać
w miejscach (nadmiernie) wilgotnych, w pobliżu wody, ani na deszczu. Nie należy narażać
go na przesadnie niskie czy wysokie temperatury, ani na silne światło (np. bezpośrednie
promieniowanie słoneczne).
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać ani niszczyć zasilacza.
• Nie wolno w żadnym wypadku korzystać z przedłużacza ani jakichkolwiek połączeń
dodatkowych, gdyż mogłobyto spowodować pożar, porażenie elektryczne lub inne
obrażenia.
• Nie należy używać zasilacza, który uprzednio spowodował porażenie lub uległ uszkodzeniu.
• Aby uniknąć porażenia elektrycznego należy przed czyszczeniem zasilacza, lub na okres
jego przestoju wyłączyć go z gniazdka sieciowego.
• SCU 3030/3050/3080NB może wywoływać przydźwięk w niektórych urządzeniach
akustycznych, spowodowany tętnieniem napięcia.
Instrukcja obsługi
1
Należy się upewnić, że urządzenie przewidziane do zasilania jest wyłączone, a zasilacz nie
jest podłączony do sieci.
2 Sprawdzić maksymalne napięcie wejściowe (V DC) urządzenia przeznaczonego do
zasilania. W tym celu należy odwołać się do instrukcji obsługi danego urządzenia.
3 Ustawić przełącznik napięcia wyjściowego zasilacza (rys.1,2)na wymagane napięcie
wyjściowe (V DC).
4 Upewnić się, że wartość prądu (mA) pobieranego przez urządzenie nie przekracza
maksymalnego prądu wyjściowego (mA) zasilacza. Por. ‘Wstęp’.
5 Sprawdzić typ wtyczki wymaganej przez dane urządzenie. Wybrać wtyczkę o odpowiedniej
średnicy (rys. 2) z dostarczonego zestawu wtyczek niskonapięciowych (rys.1,5).
6 Sprawdzić wymaganą biegunowość urządzenia. Schemat biegunowości (
++<<--
lub
++>>--
) jest podany obok gniazdka zasilania urządzenia. Można go także znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej wraz z danym urządzeniem.
7 Podłączyć wtyczkę do kabla sieciowego zasilacza, (fig 1, 4) jak pokazano na rys.3.
• Wybrać ‘Środek na plusie’ (ustawienie domyślne) jeśli biegun
--
jest od strony
zewnętrznej (
>>--
)-rys.3a.
• Wybrać ‘Środek na minusie’ jeśli biegun
++
jest od strony zewnętrznej (
++<<
)-rys. 3b.
8 Włożyć wtyczkę w gniazdko zasilania urządzenia (rys. 4), zdjąć nasadkę ochronną (rys 1, 3)
i podłączyć zasilacz do gniazdka sieci zasilającej (rys. 4).
> Lampka POWERON (LED) (rys 1, 1)zapali się na czerwono.
9 Włączyć zasilane urządzenie.
Dane techniczne
Napięcie pracy:.............................................................................................
230 VAC
Temperatura pracy:............................................................................-5°C–+40°C
Częstotliwość zasilania:....................................................................................50 Hz
Napięcia wyjściowe:................................... min. 3V DC do max. 12V DC (6 ustawień)
Prąd wyjściowy:................................................. max. 300 mA dla SCU 3030/5030NB,
max. 500 mA dla SCU 3050NB, max. 700 mA dla SCU 5070NB,
max. 800 mA dla SCU 3080NB, max. 1200 mA dla SCU 5120NB
Konserwacja
• Zasilacz należy używać i przechowywać jedynie w normalnych temperaturach.
• Należy się z nim obchodzić ostrożnie, nie upuszczać go na ziemię. Chronić przed
kurzem i brudem, które mogłyby spowodować przedwczesne zużywanie się części, lub
zakłócać normalną pracę.
• Zasilacz należy od czasu do czasu wycierać wilgotną ściereczką, bez używania
jakichkolwiek środków żrących, rozpuszczalników, czy silnych detergentów..
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.philips.com
Úvod Čeština
Tento univerzální adaptér střídavého proudu je určen k napájení zařízení velmi nízkého
napětí, jako jsou kancelářské ventilátory, walkmany, mobilní telefony apod. Lze k němu
připojit a provozovat zařízení s pracovním napětím 3,0, 4,5, 6, 7,5, 9 nebo 12V ss.
Výstupní napětí adaptéru může být upravenov6krocích od 3,0 do 12 V ss. Spotřeba
elektřiny připojeného zařízení nesmí překročit 300 mA (pro SCU 3030/5030NB), 500 mA
(pro SCU 3050NB), 700 mA (pro SCU 5070NB), 800mA (pro SCU 3080NB) nebo 1200
mA (pro SCU 5120NB).
Důležité bezpečnostní pokyny
• Adaptér je schválen pouze pro připojení k 230 V st., 50 Hz.
• Čtěte a dodržujte všechna upozornění týkající se produktu uvedená v této uživatelské
příručce.
• Adaptér je určen pouze pro vnitřní použití. Vyhýbejte se používání v (mimořádně)
vlhkých prostorách, blízko vody nebo v dešti. Adaptér nevystavujte přílišnému chladu,
horku nebo světlu (jako je například přímé sluneční světlo).
• Otevření nebo poškození adaptéru může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo jiné připojovací prvky, protože se tím zvyšuje
riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob.
• Nepoužívejte adaptér, který upadl nebo je poškozený.
• Před čištěním nebo po skončení používání vypněte adaptér ze zásuvky, abyste zamezili
úrazu elektrickým proudem.
• SCU 3030/3050/3080NB může způsobit rušení některých audio přístrojů tím, že
způsobuje drobné kolísání elektrického proudu.
Provozní pokyny
1
Zkontrolujte, zda zařízení, které chcete připojit, je vypnuto a adaptér je odpojen ze sítě.
2 Zkontrolujte maximální vstupní napětí (V ss) zařízení, které chcete připojit. Viz
uživatelská příručka pro dané zařízení.
3 Nastavte přepínač volby výstupního napětí adaptéru (obr. 1, 2) na odpovídající výstupní
napětí (V ss).
4 Zkontrolujte, zda zařízení nespotřebovává více proudu, než je maximální výstupní proud
(mA) adaptéru. Viz ‘Úvod’.
5 Zkontrolujte, jaká je pro vaše zařízení požadována zástrčka. Zvolte zástrčku s
odpovídajícím průměrem (obr. 2) z dodané sady nízkonapěťových zástrček (obr. 1, 5).
6 Zkontrolujte požadovanou polaritu zařízení. Označení polarity (
++<<--
nebo
++>>--
)
je uvedeno vedle zdířky pro připojení napájení na zařízení. Jinak nahlédněte do
uživatelské příručky pro dané zařízení.
7 Připojte zástrčku k připojovacímu kabelu adaptéru (obr. 1, 4), jak ukazuje obr. 3.
• Zvolte ‘Střed kladný’ (předvolba) když je
--
pól vně (
>>--
)-obr. 3a.
• Zvolte ‘Střed záporný’ když je
++
pól vně (
++<<
)-obr. 3b.
8 Zasuňte zástrčku do napájecí zdířky zařízení (obr. 4), odstraňte ochranný kryt (obr. 1, 3)
a zapojte adaptér do síťové zásuvky (obr. 4).
> Světelný indikátor NAPÁJENÍZAP LED (obr. 1, 1) se rozsvítí červeně.
9 Zapněte připojené zařízení.
Technické specifikace
Provozní napětí:............................................................................................
230 V st.
Provozní teplota:.................................................................................- 5°C – + 40°C
Frekvence:..........................................................................................................50 Hz
Výstupní napětí:.............................................. min. 3V ss až max. 12V ss (v 6 krocích)
Výstupní proud:................................................ max. 300 mA pro SCU 3030/5030NB,
max. 500 mA pro SCU 3050NB, max. 700 mA pro SC U5070NB,
max. 800 mA pro SCU 3080NB, max. 1200 mA pro SCU 5120NB
Údržba
• Adaptér používejte a skladujte jen za pokojové teploty.
• Zacházejte s adaptérem opatrně, neupusťte ho. Chraňte před prachem a špínou, která
by mohla způsobit předčasné opotřebení součástí nebo zabránit normálnímu provozu
adaptéru.
• Adaptér ošetřujte vlhkým hadříkem bez agresivních chemikálií, čistících roztoků nebo
silných čistících prostředků.
Navštivte naši webovou stránku na adrese: www.philips.com
Úvod Slovensky
Tento univerzálny adapter na striedavý prúd (AC adapter) má za účel dodávať prúd do
pristrojov s extra-nízkym napätím,ako sú ventilátory, prenosné prehrávače, mobilné
telefóny, atď. Slúži na zapojenie a prevádzku prístrojov fungujúcich na priamom prúde s
napätím 3.0, 4.5, 6, 7.5, 9 or 12V DC. Výstupné napätie adaptéra je možné nastaviť
šiestimi krokmi od 3.0 do 12V DC. Spotreba prúdu zapojeného prístroja nesmie byť
vyššia ako 300 mA (pre SCU 3030/5030NB), 500 mA (pre SCU 3050NB), 700 mA
(pre SCU 5070NB), 800mA (pre SCU 3080NB) alebo 1200 mA (pre SCU 5120NB).
Dôležité bezpečnostné pokyny
• Adaptér je schválený na zapojenie do 230 VAC, 50 Hz.
• Prečítajte a sledujte všetky upozornenia uvedené na výrobku a v príručke pre
uživateľov.
• Adaptér sa má používať len vo vnútri. Nikdy nepoužívajte na (veľmi) vlhkom mieste, v
blízkosti vody alebo v daždi. Adaptér nevystavte extrémnej zime, teplu alebo svetlu
(napr. priamemu slnku).
• Adaptér neotvorte a nepoškoďte aby ste sa nevystavili elektrickému šoku.
• Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel alebo iné pripojenia aby ste predisli riziku požiara,
elektrického šoku alebo osobného zranenia.
• Nepoužívajte adaptér ak bol vystavený šoku alebo poškodeniu.
• Aby ste sa vyhli elektrickému šoku adaptér odpojte z elektrickej siete prv než ho
očistíte alebo ak ho nepoužívate.
• SCU 3030/3050/3080NB môže spôsobiť bzučanie v niektorých audio prístrojoch
následkom nedokonale filtrovaného prúdu.
Prevádzkové pokyny
1
Zaistite, že prístroj, ktorý chcete zpojiť je vypnutý a že adaptér nie jezapojený na
elektrickú sieť.
2 Skontrolujte maximálne vstupné napätie (V DC) prístroja, ktorý chcete zapojiť.
Tieto údaje nájdete v priloženej Príručke na použite.
3 Na adaptéri nastavte zapínač na voľbu výstupného napätia (obr. 1, 2) na príslušné
výstupné napätie (V DC).
4 Zaistite, že prístroj nespotrebuje viac elektriny (mA) ako je maximálne výstupné napätie
(mA) adaptéra. Pozritie ‘Úvod’.
5 Skontrolujte akú koncovku do zástrčky potrebuje Váš prístroj. Zvoľte koncovku s
daným priemerom (obr. 2) zo sady dodaných koncoviek na nízke napätie (obr.1, 5).
6 Skontrolujte vyžadovanú polaritu na prístroj. Diagram polarity (
++<<--
alebo
++>>--
)
je uvedený blízkozástrčky na prúd na prístroji. Alternatívne skontrolujte v priloženej
príručke na použitie.
7 Pripojte koncovku zástrčky na prípojný kábel adaptéru. (obr 1, 4) podľa obr. 3.
• Zvoľte ‘Center positive’ (defólt nastavenie) ak je pól
--
na vonkajšej strane (
>>--
)-
obr. 3a.
• Zvoľte ‘Center negative’ ak je
++
pól na vonkajšej strane (
++<<
)-obr.3b.
8 Vložte spojovaciu zástrčku do zásuvky na prúd na prístroji (obr. 4), zoberte dole
ochranné veko (obr 1, 3) a zapojte adapter do zástrčky na elektrický prúd (obr. 4).
> Obrazovka POWERONLED (obr 1, 1)sa osvetlí na červenú.
9 Zapnite zapojený prístroj.
Technické špecifikácie
Prevádzkové napätie:....................................................................................
230 VAC
Prevádzková teplote: ..........................................................................- 5°C – + 40°C
Frekvencia prúdu:..............................................................................................50 Hz
Výstupné napätia:........................................ min. 3V DC do max. 12V DC (in 6 steps)
Výstupný prúd:.................................................. max. 300 mA pre SCU 3030/5030NB,
max. 500 mA for SCU 3050NB, max. 700 mA pre SC U5070NB,
max. 800 mA pre SCU 3080NB, max. 1200 mA pr SCU 5120NB
Údržba
• Adaptér používajte a odložte len v normálnych teplotách.
• S adaptéro zaobchádzajte opatrne aby Vám nespadol. Adaptér nenechajte v prachu a v
špine, ktoré spôsobujú predčasné opotrebenie súčastí alebo poškodia normálnu prevádzku.
• Adaptér utrite niekedy vlhkou handrou bez silných čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel
alebo silných saponátov.
Navštívte našu webovú stránku: www.philips.com
Bevezetés Magyar
Ez az univerzális, váltakozó áramú (AC) hálózati adapter extra kicsi feszültséggel működő
készülékek, mint pl. ventilátorok, walkmenek, mobiltelefonok stb. áramellátására szolgál.
3,0, 4,5, 6, 7,5, 9 vagy 12 V DC üzemi feszültségű készülékek csatlakoztathatók és
üzemeltethetők az adapterrel. Az adapter kimeneti feszültsége 6 lépésben állítható, 3,0 -
12V DC-ig. A csatlakoztatott készülék áramszükséglete nem haladhatja meg a 300 mA-t
(SCU 3030/5030NB esetén), 500 mA-t (SCU 3050NB esetén), 700 mA-t (SCU 5070NB
esetén), 800mA-t (SCU 3080NB esetén) vagy az 1200 mA-t (SCU 5120NB esetén).
Fontos biztonsági tudnivalók
• Az adapter csak 230 VAC, 50 Hz-hez van jóváhagyva.
• Figyelmesen olvassa el és tartsa be a terméken és a jelen használati utasításban
feltüntetett valamennyi figyelmeztetést!
• Az adapter csak belső használatra szolgál. Soha ne használja (túlzottan) nedves helyen,
vízhez közel vagy esőben! Ne tegye ki az adaptert extrém hidegnek, hőnek vagy fénynek
(pl. közvetlen napfénynek)!
• Az elektromos áramütés elkerülése érdekében, az adaptert ne nyissa ki, vagy ne tegye
ki sérülés veszélyének!
• Soha ne használjon hosszabbítót vagy más tartozékot, mert ez tűzveszélyt, elektromos
áramütést vagy személyi sérülést eredményezhet!
• Ne üzemeltesse az adaptert, ha azt erős ütés érte vagy megrongálódott!
• Az elektromos áramütés rizikójának elkerülése érdekében mindig húzza ki az adapter
csatlakozódugóját a hálózati aljzatból, amikor azt tisztítja, vagy nem használja.
• A SCU 3030/3050/3080NB búgó hangot okozhat némely audiokészülékben a
búgófeszültség miatt.
Használati utasítás
1
Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz ki legyen kapcsolva és az adapter ne
legyen a hálózathoz csatlakoztatva.
2 Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszköz maximum bemeneti feszültségét (V DC). Ez az
információ az eszközhöz mellékelt használati utasításban található.
3 Állítsa az adapter kimeneti feszültségét szabályozó kapcsolót (1, 2. ábra) a megfelelő
kimeneti feszültséghez (V DC).
4 Ügyeljen arra, hogy az eszköz nem fogyaszt az adapter maximum kimeneti áramánál
több áramot (mA). Lásd a ‘Bevezetés’ c. részben.
5 Ellenőrizze, hogy milyen típusú dugóra van szükség a készülékhez. Válassza ki a
megfelelő átmérőjűt (2. ábra) a mellékelt kisfeszültségű dugókészletből(1, 5. ábra).
6 Ellenőrizze az eszközhöz szükséges polaritást. A polaritás diagramja (
++<<--
vagy
++>>--
) az eszköz csatlakozófoglalatánál található. Ellenkező esetben ellenőrizze az
eszközhöz mellékelt használati utasítást.
7 Csatlakoztassa a dugót az adapter csatlakozókábeléhez (1, 4. ábra) amint az a 3. ábrán
látható.
• Válassza ki a ‘Középső pozitív’-ot (alapértelmezett) amikor a
--
pólus kívül van
(
>>--
)-3a ábra.
• Válassza ki a ‘Középső negatív’-ot amikor a
++
pólus van kívül (
++<<
)-3b ábra.
8 Helyezze a csatlakozódugót az eszköz csatlakozófoglalatába (4. ábra), távolítsa el az adapter
dugójának védőjét (1, 3. ábra) és csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz (4. ábra).
> ABEKAPCSOLVALED (1, 1. ábra)piros fénnyel világít.
9 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
Műszaki adatok
Üzemi feszültség:..........................................................................................
230 VAC
Üzemi hőmérséklet:...........................................................................- 5°C – + 40°C
Hálózati frekvencia:..........................................................................................50 Hz
Kimeneti feszültség:.................................... min. 3V DC – max. 12V DC (6 lépésben)
Kimeneti áram:............................................ max. 300 mA SCU 3030/5030NB esetén,
max. 500 mA SCU 3050NB esetén, max. 700 mA SCU 5070NB esetén,
max. 800 mA SCU 3080NB esetén, max. 1200 mA SCU 5120NB esetén
Karbantartás
Csak normális hőmérsékleten használja, illetve tárolja az adaptert!
• Bánjon óvatosan az adapterrel; ne ejtse le! Tartsa az adaptert portól és szennyeződéstől
távol, mert az az alkatrészeknek idő előtti elhasználódását okozhatja, vagy
megakadályozhatja annak normális működését.
• Időnként törölje át az adaptert nedves ruhával, kerülve az erős vegyi anyagok,
tisztítóolajok és erős mosószerek használatát!
Látogasson el honlapunkra a következő címen: www.philips.com
Giriş Türkçe
Bu üniversal AC adaptör,fanlar,walkmen’ler,mobil telefonlar vb gibi ekstra düşük voltajlı
aygıtlara güç sağlamak için tasarlanmıştır.3.0,4.5,6,7.5,9 veya 12V DC servis voltajına
sahip aygıtlar bağlanabilir ve işletilebilir.Adaptörün çıkış voltajı 3.0 ile 12V DC arasında
6 kademede ayarlanabilir.Bağlanan bir aygıtın güç sarfiyatı 300 mA ‘i (SCU 3030/5030NB
için),500 mA ’i (SCU 3050NB için),700 mA ‘i (SCU 5070NB için),800mA ‘i (SCU 3080NB
için) veya 1200 mA ‘i (SCU 5120NB için) geçmemelidir.
Önemli emniyet talimatları
• Adaptör sadece 230 VAC,50 Hz’e bağlantı için onaylanmıştır.
• Ürün ile ilgili ve bu kullanıcı el kitabındaki tüm uyarıları okuyun ve uygulayın.
• Adaptör sadece kapalı hacimlerde kullanım içindir.(Aşırı) nemli yerlerde,suya yakın
veya yağmur altında kesinlikle kullanmayın.Adaptörü aşırı soğuğa,ısıya veya ışığa
(örneğin direkt güneş ışığı) maruz bırakmayın.
• Elektrik çarpmasını önlemek için,adaptörü açmayın veya hasar vermeyin.
• Yangın tehlikesine,elektrik çarpmasına veya personel yaralanmasına neden olabileceği
için bir uzatma kablosu veya herhangi bir ek donanım kullanmayın.
• Çarpmaya veya hasarlanmaya maruz kaldığında adaptörü çalıştırmayın.
• Elektrik çarpma tehlikesinden kaçınmak için,temizlemeden önce veya kullanılmadığında
adaptörün fişini prizden çıkartın.
• SCU 3030/3050/3080NB,bazı audio aygıtlarında dalgalı gerilimden dolayı gürültüye
neden olabilir.
İşletme Talimatları
1
Bağlamak istediğiniz aygıtın kapalı ve adaptörün şebeke beslemesine bağlı olmadığına
emin olun.
2 Bağlamak istediğiniz aygıtın maksimum giriş voltajını (V DC) kontrol edin.Bunun için
aygıt ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
3 Adaptörün çıkış voltajı seçim anahtarını (şekil 1,2) uygun çıkış voltajına ayarlayın (V DC).
4 Aygıtın,adaptörün maksimum çıkış akımından (mA) daha fazla akım (mA)
tüketmediğine emin olun.Bkz ‘Giriş’.
5 Aygıtınız için hangi fişin gerekli olduğunu kontrol edin.Birlikte verilen alçak gerilim fiş
grubundan (şekil 1,5) uygun çapa sahip fişi seçin (şekil.2) .
6 Aygıt için gerekli polariteyi kontrol edin.Polarite diyagramı (
++<<--
veya
++>>--
)
aygıtın güç besleme jak fişi yakınında bulunabilir.Aksi takdirde,bunun için aygıt ile
birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
7 Fişi,şekil 3 de belirtildiği gibi adaptör bağlantı kablosuna bağlayın (şekil 1,4) .
--
kutbu dışta olduğunda ‘Orta pozitif’ (varsayılan ayar) seçin (
>>--
) - şekil 3a.
++
kutbu dışta olduğunda ‘Orta negatif’ seçin (
++<<
) - şekil 3b.
8 Bağlantı fişini,aygıtın güç besleme jak fişine sokun (şekil.4),koruyucu kapağı çıkartın
(şekil 1,3) ve adaptörü şebeke prizine bağlayın (şekil.4).
> GÜÇAÇIKLED’i (şekil 1,1) kırmızı yanar.
9 Bağlanan aygıtı devreye alın.
Teknik özellikler
İşletme voltajı:...............................................................................................
230 VAC
İşletme sıcaklığı:..................................................................................- 5°C – + 40°C
Güç frekansı:......................................................................................................50 Hz
Çıkış voltajları:............................ min.3V DC ile maks.12V DC arasında (6 kademede)
Çıkış akımı:....................................................... SCU 3030/5030NB için maks.300 mA,
SCU 3050NB için maks.500 mA,SC U5070NB için maks.700 mA,
SCU 3080NB için maks.800 mA,SCU 5120NB için maks.1200 mA
Bakım
• Adaptörü sadece normal sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
• Adaptörü dikkatli kullanın;düşürmeyin.Adaptör parçalarının zamanından önce
yıpranmasına veya adaptörün normal çalışmasına zarar verebilecek toz ve kirden
adaptörü uzak tutun.
• Aşındırıcı kimyasallar,temizleme çözücüleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmadan
adaptörü nemli bir bez ile arada sırada silin.
Aşağıdaki Website’mizi ziyaret edin:www.philips.com
Введение Русский язык
Данный универсальный адаптер переменного напряжения предназначен для питания
сверхнизковольтных устройств,таких как вентиляторы,плееры Walkman,мобильные
телефоны и т.п.Данный адаптер позволяет подключать и использовать устройства с
постоянными напряжениями питания 3,0,4,5,6,7,5,9 или 12 В.Выходное напряжение
адаптера (постоянное) выбирается из 6 значений в диапазоне от 3,0 до 12 В.
Потребляемый ток подключенного устройства не должен превышать 300 мА (для
SCU 3030/5030NB),500 мА (для SCU 3050NB),700 мА (для SCU 5070NB),800 мА
(для SCU 3080NB) или 1200 мА (для SCU 5120NB).
Важные инструкции по безопасности
• Данный адаптер одобрен только для подключения к сети с напряжением 230 В,50 Гц.
• Прочитайте и соблюдайте все предупреждения,приведенные на продукте и в
данном руководстве пользователя.
• Адаптер предназначен для использования только в помещении.Никогда не
используйте его в местах с (очень) высокой влажностью,возле воды или под
дождем.Не подвергайте адаптер воздействию очень низких температур,жары или
яркого света (например,прямых солнечных лучей).
• Во избежание поражения электрическим током не открывайте и не повреждайте
адаптер.
• Никогда не используйте удлинитель или неподходящие аксессуары,поскольку это
может привести к пожару,поражению электрическим током или личной травме.
• Не используйте адаптер,если он был подвергнут удару или повреждению.
• Во избежание поражения электрическим током отсоединяйте адаптер от
электрической розетки перед чисткой или когда он не используется.
• Адаптер SCU 3030/3050/3080NB может создавать помехи для некоторых
аудиоустройств из-за пульсаций напряжения.
Инструкции по эксплуатации
1
Убедитесь в том,что устройство,которое вы хотите подключить к адаптеру,
выключено,и что адаптерне подключен к электрической розетке.
2 Выясните максимальное входное напряжение (В,постоянное) устройства,которое
вы хотите подключить.См.руководство пользователя,прилагаемое к
подключаемому устройству.
3 Установите переключатель выходного напряжения адаптера (рис.1,2) на
соответствующее выходное напряжение (В,постоянное).
4 Убедитесь в том,что потребляемый устройством ток (мА) не превышает
максимальный выходной ток (мА) адаптера.См.‘Введение’.
5 Выясните,какой штекер требуется для вашего устройства.Выберите штекер
соответствующего диаметра (рис.2) из поставляемого набора низковольтных
штекеров (рис.1,5).
6 Выясните требуемую полярность питания устройства.Полярность питания (
++<<--
или
++>>--
) обычно указана возле гнезда питания устройства.В противном случае
см.руководство пользователя,прилагаемое к подключаемому устройству.
7 Подключите штекер к соединительному кабелю адаптера (рис.1,4),как показано
на рис.3.
• Выберите ‘Центральный положительный’ (установка по умолчанию), если полюс
--
находится снаружи (
>>--
) - рис.3a.
• Выберите ‘Центральный отрицательный’, если полюс
++
находится снаружи
(
++<<
) - рис.3b.
8 Вставьте соединительный штекер в гнездо питания устройства (рис.4),снимите
защитный колпачок (рис.1,3)и подключите адаптер к электрической розетке (рис.4).
> Загорится красный индикатор POWER ON(рис.1,1).
9 Включите подключенное устройство.
Технические спецификации
Рабочее напряжение:..................................................................
230 В,переменное
Рабочие температуры:......................................................................- 5°C – + 40°C
Частота напряжения питания:.......................................................................50 Гц
Выходные напряжения:................................от 3 до 12 В,пост.напр.(6 значений)
Выходной ток:................................................. макс.300 мА для SCU 3030/5030NB,
макс.500 мА для SCU 3050NB,макс.700 мА для SC U5070NB,
макс.800 мА для SCU 3080NB,макс.1200 мА для SCU 5120NB
Обслуживание
• Используйте и храните адаптер только при нормальных температурах.
• Обращайтесь с адаптером осторожно,не роняйте его.Не подвергайте адаптер
воздействию пыли и грязи,которые могут вызвать преждевременный износ частей
или помешать нормальной работе.
• Периодически протирайте адаптер влажной тканью без использования едких
химических веществ,чистящих растворителей или сильнодействующих моющих
веществ.
Посетите наш веб-сайт:www.philips.com
Additional information available at our website:
www.philips.com/support
Specifications subject to change without notice.
All dimensions shown are approximate.
Printed in China N’MW/RR/1106
5
3
1
2
4
fig.1
Outer diameter (mm)
1 2.35 mm
2 3.5 mm
3 4.0 mm
4 4.75 mm
5
5.0 mm
6
5.5 mm
Inner diameter (mm)
0.75 mm
1.35 mm
1.7 mm
1.75 mm
2.5 mm
2.1 mm
Plug for mobile phones
Walkman plug
DIN 45323 standard plug
Various applications
Various applications
Standard low voltage plug
fig.2
1
2
3
45
6
fig.3b
fig.3a
fig.4
SCU3030 17-03-2006 11:00 Pagina 2