Samsung 270E4V Personal Computer User Manual


 
25
Upozornění ohledně podpory operačního systému
CZE
z
Operační systém Windows není v tomto počítači ani nainstalován ani k němu není dodáván.
x
Proto by si zákazníci měli zakoupit softwarovou licenci na systém Windows a software nainstalovat.
Neinstalujte nelegální kopii nebo kopii, která již byla nainstalovaná v jiném počítači.
c
Pokyny k instalaci a jakékoli problémy s operačními systémy nebo aplikacemi nedodanými společností Samsung Computer řešte
s odpovídající softwarovou společností.
v
Společnost neposkytuje náhradu ani refundaci z důvodů
x
,
c
a pokud vás v rámci tohoto problému navštíví náš technik, bude
vám účtován servisní poplatek.
Při prvním použití počítače plně nabijte baterii.
Upozornenia týkajúce sa podpory OS
SLO
z
Operačný systém Windows nie je nainštalovaný v tomto počítači a ani sa s ním nedodáva.
x
Preto by si zákazníci mali zakúpiť softvérovú licenciu pre operačný systém Windows a softvér nainštalovať.
Neinštalujte nelegálnu kópiu alebo kópiu, ktorá je už nainštalovaná v druhom počítači.
c
Ohľadom postupov pri inštalácii a akýchkoľvek otázok týkajúcich sa operačných systémov alebo aplikácií, ktoré nedodala
spoločnosť Samsung Computer, kontaktujte príslušnú softvérovú spoločnosť.
v
 Spoločnosťneposkytnenáhradualebovráteniepeňazízdôvodov
x
,
c
a v prípade, že vás náš servisný technik navštívi z dôvodu
tohto problému, bude sa účtovať servisný poplatok.
Pri prvom použití počítača nabite doplna batériu.
Precauţii privind asistenţa pentru sistemul de operare
RUM
z
Windows nu este nici instalat, nici furnizat împreună cu acest computer.
x
Prin urmare, clienţii trebuie să achiziţioneze o licenţă pentru software Windows şi să instaleze programul.
Nu instalaţi o copie ilegală sau o copie care a fost deja instalată pe un alt PC.
c
Pentru procedurile de instalare şi orice probleme cu sistemele de operare sau aplicaţiile care nu sunt furnizate de Samsung
Computer, contactaţi rma de la care aţi achiziţionat software-ul respectiv.
v
Compania nu va înlocui şi nu vă returna banii în baza motivelor
x
,
c
iar dacă solicitaţi o vizită de la inginerul nostru de service
pentruaceastăproblemă,sevapercepeotaxădeservice.
Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată.