Philips 22PFL3404/12 Computer Drive User Manual


 
8
o SOUND ( Керемет дыбыс )
Дыбыс мәзірін көрсетеді.
p
+/- ( Дыбыс деңгейі +/- )
Дыбыс деңгейін күшейтеді немесе
азайтады..
q
BACK P/P ( Алдыңғы арна )
Алдыңғы экранға қайтарады.
Алдыңғы көрсетілген арнаға
қайтарады.
r
GUIDE
Арналар торы мен бағдарламалар
тізімін ауыстырып қосады.
s SUBTITLE (Тек РЖ сандық теледидар
үшін)
Субтитрлерді қосады немесе өшіреді.
t DEMO
Көрсету мәзірін қосып өшіреді.
u
FORMAT
Сурет форматын таңдайды.
v
INCR. SURR
Стерео негіздері үшін Incredible
Surround-ты қосады. Моно негіздері
үшін кеңістікті режимді қосады.
a
( Күту режимі қосылды )
Егер TV қосылып тұрса, оны күту
режиміне ауыстырады.
Егер TV күту режимінде болса,
оны қосады.
b
MENU
Бас мәзірді қосып, өшіреді.
c MHEG/TELETEXT
Телемәтінді қосады және өшіреді.
d
SOURCE
Қосылған құрылғыларды таңдайды.
e Түрлі түсті түймелер
Тапсырмаларды немесе опцияларды
таңдайды.
f AD ( Аудио дескриптор ) (Тек РЖ
сандық теледидар үшін)
Тек Ұлыбритани үшін: Көзге
көрінетін әлсіз бейнекескінді дыбыс
түсініктемелерімен қамтамасыз етеді.
g
OPTIONS
Ағымдағы әрекетке немесе таңдауға
қатысты параметрлерді ашады.
h OK
Енгізілімді немесе таңдауды растайды
және теледидар көріп отырғанда
арналар торын көрсетеді.
i
( Басқару түймелері )
Мәзірлерді шарлайды.
j
INFO
Экрандағы көмек мәтінін көрсетеді
немесе жасырады.
k
( Дауыссыз )
Дыбыстың шығуын өшіреді немесе
қалпына келтіреді.
l P +/- ( Бағдарлама +/- )
Келесі немесе алдыңғы арнаны ашады.
m 0-9 ( Сандық түймелер )
Арнаны немесе параметрді таңдайды.
n
PICTURE ( Керемет сурет )
Сурет мәзірін көрсетеді.
KK