Philips 22PFL3404/12 Computer Drive User Manual


 
21
1-қадам Жүйені таңдау
Note
Егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл
қадамды өткізіп жіберіңіз.
1 MENU түймесін басыңыз.
2 [Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас:
Қол режимі] тармақтарын таңдаңыз.
È [Ұқсас: Қол режимі] мәзірі шығады.
3 [Жүйе] тармағын таңдау және оған
кіру үшін
түймесін басыңыз.
4 Еліңізді немесе аймағыңызды таңдау
үшін
түймесін басыңыз.
5 Растау үшін OK түймесін басыңыз.
6 Шығу үшін MENU түймесін басыңыз.
2-қадам Жаңа теледидар арналарын
іздеу және сақтау
1 MENU түймесін басыңыз.
2 [Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас:
Қол режимі] тармақтарын таңдаңыз.
È [Ұқсас: Қол режимі] мәзірі шығады.
3 [Іздеу] тармағын таңдау және оған кіру
үшін
түймесін басыңыз.
4 Үш таңбалы жиілікті қолмен енгізу үшін
түймесін басыңыз немесе Сандық
түймелер пайдаланыңыз.
5 Іздеуді бастау үшін OK түймесін
басыңыз.
6 Жаңа арна табылғанда түймесін
басыңыз.
7 Жаңа арнаны жаңа арна нөмірімен
сақтау үшін [Жаңа ар. сақтау]
таңдайтын
түймесін басыңыз.
8 [Жаңа ар. сақтау] тармағына кіру үшін
түймесін басыңыз.
9 [Иә] тармағын таңдау үшін
түймесін басыңыз, сосын жаңа арнаны
сақтау үшін OK түймесін басыңыз.
10 Шығу үшін MENU түймесін басыңыз.
[Жалғастыру] (жалғастыру) әрекетін
іске асырғыңыз келетінін-келмейтінін
сұрайды.
7 [Тоқтату] немесе [Жалғастыру]
тармағын таңдау үшін
түймесін
басыңыз.
8 Таңдауыңызды растау үшін OK
түймесін басыңыз.
9 Болған соң, шығу үшін MENU
түймесін басыңыз.
Арналарды қолмен орнату
Бұл бөлім аналогты теледидар арналарын
қолмен іздеу және сақтау тәсілдерін
суреттейді.
1 MENU түймесін басыңыз.
2 [Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас:
Қол режимі] тармақтарын таңдаңыз.
È [Ұқсас: Қол режимі] мәзірі шығады.
3 Реттегіңіз келген элементіт таңдау
үшін
түймесін басыңыз.
[Жүйе]
[Іздеу]
[Күйін келтіру]
[Ағ. арнаны сақтау]
[Жаңа ар. сақтау]
Мəзір тілі
Арнаны орнату
Таңдаулар
Декодер
Зау. орнатымдар
Ағымдық бағд.
Арна көмекшісі
Ұқсас: Қол режимі
Сурет
Дыбыс
Мүмкіндіктер
Орнатым
Қазақша
KK