Philips 22PFL3404/12 Computer Drive User Manual


 
16
Теледидарды күту режиміне
автоматты қосу (түнгі таймер)
Алдын ала қойылған уақыт кезеңінен кейін
түнгі таймер теледидарды күту режиміне
қосады.
Tip
Кері есеп кезінде теледидарды ертерек
өшіруіңізге немесе түнгі таймерді нөлдеуіңізге
болады.
1 MENU түймесін басыңыз.
2 [Мүмкіндіктер] > [Ұйқы таймері]
тармақтарын таңдаңыз.
È [Ұйқы таймері] мәзірі шығады.
3 Ұйықтайтын уақытты қою үшін
түймесін басыңыз.
Түнгі таймерге бес минуттық È
қадаммен 180 минутқа дейін қоюға
болады. Егер нөл минутқа қойылса,
түнгі таймер өшіп қалады.
4 Түнгі таймерді қосу үшін OK түймесін
басыңыз.
Теледидар алдын ала қойылған È
уақыт кезеңінен кейін күту режиміне
қосылады.
Теледидарды автоматты түрде қосу
(қосу таймері)
Теледидарды арнасын көрсетіп, белгілі бір
уақытта күту режимінен қосуға болады.
1 MENU түймесін басыңыз.
2 [Мүмкіндіктер] > [Қосу таймері]
тармақтарын таңдаңыз.
3 [Қосу таймері] мәзіріне кіру үшін
түймесін басыңыз.
4 [Белсенді ету] тармағын таңдау үшін
түймесін басып, апта күнін
немесе жиілігін қойыңыз.
5 Растау үшін OK түймесін басыңыз.
Сүйікті тізімдер шығады. È
5 Арна қосылатын сүйікті тізімді таңдау
үшін
түймесін басыңыз.
6 OK түймесін басыңыз.
Арна сүйікті тізімге қосылады. È
Арнаны сүйікті тізімнен жою
Note
Арнаны жоймай тұрып, өзгертілетін сүйікті тізімді
таңдаңыз.
1 Теледидарды көрген кезде арналар
торын көрсету үшін OK түймесін
басыңыз.
2 OPTIONS түймесін басыңыз.
Арна опциялары мәзірі шығады. È
3 [Таңд. ар. көрсету] тармағына кіру
үшін OK түймесін басыңыз.
4 Сүйікті тізімді таңдау үшін
түймесін басыңыз, сосын таңдауды
растау үшін OK түймесін басыңыз.
5 Тізімнен жойғыңыз келген арнаны
таңдау үшін
түймесін басыңыз.
6 OPTIONS түймесін басыңыз.
7 [Таңд.рет.таңб.б.] таңдау үшін
түймесін басыңыз.
8 OK түймесін басыңыз.
Арна сүйікті тізімнен жойылады. È
9 Арна опциялары мәзірінен шығу үшін
MENU түймесін басыңыз.
Жаңартылған арналар торы шығып, È
сүйікті тізімдегі арналарды көрсетеді.
Таймерлерді пайдалану
Белгілі бір уақытта теледидарды қосу немесе
күту режиміне қосу үшін таймерлерді
орнатуға болады.
KK